Výdělek

Nabízíme možnost zúčastnit se různých internetových průzkumů společnosti Cint, na základě kterých budete odměněni vždy 10 - 100 Kč za každý vyplněný průzkum.Přihlášení do Panelu Uživatelské jméno:

Heslo:
zapomenuté heslo


Registrace do systému zdarmaPODMÍNKY PRO ÚČAST V PANELU xnovinky.cz (sbernice.net

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Provozovatel xnovinky.cz (dále jen “Panel”) je oprávněným provozovatelem (dále jen “provozovatel”) a správcem Panelu (dále jen “správce”). V rámci provozu tohoto Panelu poskytuje správce služby, které umožňují uživatelům účast v online výzkumech.
  2. Uživatelem služeb Panelu je každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala k využívání služeb Panelu (dále jen “uživatel”).
  3. Znění smluvních podmínek může provozovatel měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění smluvních podmínek. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Panelu po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 2. UŽIVATELSKÉ KONTO
  1. Na základě registrace uživatele se může uživatel zúčastnit on-line výzkumů v Panelu, a to prostřednictvím uživatelského konta zřízeného uživateli na serveru provozovatele (dále jen “uživatelský účet”). Za účast na on-line výzkumech provozovatele může uživatel získat odměny.
  2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
  3. Uživatel není oprávněn bez souhlasu provozovatele zpřístupnit údaje uváděné v on-line výzkumech a anketách třetím osobám.Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.
  4. Při registraci do Panelu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uživatel není oprávněn k vícenásobné registraci pod jinými uživatelskými jmény v rámci Panelu.
  5. Provozovatel může uživateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 (dvanáct) měsíců nevyužívá či v případě, kdy uživatel ve svém uživatelském účtu či v odpovědích na otázky v rámci on-line výzkumů provozovatele uvádí nepravdivé informace. Uživatel je oprávněn zrušit svůj uživatelský účet, čímž dojde k ukončení zpracování osobních údajů provozovatelem.
  6. Uživatel bere na vědomí, že webové rozhraní serveru provozovatele a uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. třetích osob.
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely výzkumů a pro účely uhrazení získaných odměn. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, rok narození, kontaktní údaje, informace o vzdělání, zaměstnání a pod. (dále jen "osobní údaje").
  3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a udržovat je aktuální.
  4. Osobní údaje nebudou zpřístupňovány třetím osobám bez výslovného souhlasu uživatele. V případě, že dojde ke změně právní osoby, která provozuje Panel, souhlasí uživatel se zpřístupněním jeho osobních údajů této třetí osobě (včetně předání osobních údajů do zahraničí).
  5. Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu existence uživatelského účtu uživatele. Po skončení existence uživatelského účtu budou osobní údaje zlikvidovány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
  6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat ukončením registrace v Panelu. Uživatel dále prohlašuje, že byl informován o svých zákonných právech, zejména o tom, že může požadovat informace o zpracování osobních údajů, že může požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a také o tom, že může požadovat vysvětlení, popř. odstranění závadného stavu v případě, že by zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či soukromého a osobního života jiných osob nebo v rozporu se zákonem.
 4. UŽÍVÁNÍ SLUŽBY A VYUŽÍVÁNÍ POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ
  1. Uživatel souhlasí se zasíláním online výzkumů a informací o online výzkumech provozovatelem na svou elektronickou adresu, kterou uvede při registraci v souvislosti s využíváním služeb Panelu. V případě, že dojde ke změně právní osoby, provozující Panel, souhlasí uživatel se zasíláním online výzkumů a informací na svou elektronickou adresu i ze strany dalších osob, které budou tento Panel provozovat.
  2. Informace poskytnuté uživatelem v rámci online výzkumů je provozovatel oprávněn využít pro sebe jakýmkoliv způsobem. Třetím osobám mohou být tyto informace získané od uživatele poskytovány tak, aby původce informací (uživatele) nebylo možné touto třetí osobou identifikovat (informace budou poskytovány třetím osobám anonymně, ve formě souhrnných přehledů).
 5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
  1. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení tvořící webové rozhraní serveru provozovatele je chráněno autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat programové vybavení, k němuž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem provozovatel.
  2. Uživatel není oprávněn při využívání serveru provozovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz tohoto serveru. Webové rozhraní serveru provozovatele je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.
  3. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za vady služeb vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní serveru provozovatele či v důsledku užití webového rozhraní serveru provozovatele v rozporu s jeho určením.
  4. Uživatel dále bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav ostatního programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení uživatele.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smluvní podmínky se řídí českým právem, a to konkrétně zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace